Naszym zadaniem jest KOMPLEKSOWA OBSŁUGA naszych Klientów,

nie tylko KSIĘGOWA, ale również pomoc w załatwianiu wszelkich spraw

począwszy od rejestracji firmy poprzez bieżące rozwiazywanie problemów

finansowo-księgowych, OBSŁUGĘ KADROWĄ, po pełne doradztwo

zarówno w zakresie księgowości jak i rachunkowości

w celu zapewnienia całkowitej kontroli w firmie

i bezpieczeństwa gospodarczo-finansowego jej właścicieli.

Powierzenie OBSŁUGI KSIĘGOWEJ i KADROWEJ naszej firmie gwarantuje Państwu także pełną poufność.

Prowadzimy księgowość:

-  Przedsiębiorców indywidualnych

-  Spółek kapitałowych, partnerskich i cywilnych

-  Fundacji i StowarzyszeńOBSŁUGA KSIĘGOWA FIRM: 

• Prowadzenie ksiąg handlowych - księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowosci i przepisami podatkowymi
• Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
• Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
• Ewidencja i rozliczenia podatku VAT
• Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
• Obsługa firm z udziałem kapitału zagranicznego
• Stały kontakt z księgowym
• Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości
• Sprawozdawczość statystyczna - GUS, banki
• Wspomaganie procesów windykacji
• Reprezentowanie Klienta w urzędach, przed urzędem skarbowym
• Sporządzanie raportów dla zagranicznych spółek macierzystych
• Przygotowanie zasad obiegu dokumentów oraz polityki rachunkowości firmy
• Przygotowanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
• Sporządzanie protokołów z zebrań, uchwał itp.

OBSŁUGA KADROWA FIRM:


• Prowadzenie dokumentacji kadrowej  -  akt osobowych pracowników
• Rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników, zgłaszanie zmian i korekt do ZUS itp.
• Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i porozumień o rozwiązanie stosunku pracy, wystawianie świadectw pracy
• Przygotowanie umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło) rachunków do nich i rozliczanie
• Rozliczanie urlopów, ewidencja urlopów, czasu pracy
• Pomoc w organizacji szkoleń BHP, zaświadczeń i badań lekarskichOBSŁUGA PŁACOWA FIRM:


• Kalkulacja i ewidencja wynagrodzeń
• Przygotowanie listy płac
• Przygotowanie i wysylanie rozliczeniowych deklaracji ZUS
• Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
• Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych - PIT-4
• Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
• Przygotowanie deklaracji podatkowych dla pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie innych umów
• Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowychUsługi DODATKOWE


• Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych (m.in. w zakresie formalnej i/lub finansowej strony prowadzonej działalności gospodarczej)
• Przygotowanie dokumentów oraz formularzy rejestracyjnych do KRS, US, GUS, ZUS
• Przygotowanie biznes planu i analiz ekonomiczno-finansowych
• Przygotowanie umów handlowych, serwisowych, cywilno-prawnych z podwykonawcami, współpracownikami oraz in. podmiotami